Cán bộ dự án

Adèle Dachy
Cán bộ Truyền thông
T ·
+84 2363923332
Bùi Thị Diễm Trinh
Cán bộ Hành chính
T ·
+84 2363923332
Filip Lenaerts
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 2363923332
Hoàng Thị Thái Hậu
Trợ lí Chương trình
T ·
+84 437344795
Lê Thị Diệu Phúc
Điều phối viên chương trình
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Phương Anh
Phó Giám đốc
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Quỳnh Châu
Phiên dịch
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Thị Châu
Điều phối viên chương trình
T ·
+84 437344795
Nguyễn Thị Lan Hương
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 4 3848 9394
Nguyễn Thúy Hà
Trợ lý hành chính
T ·
+84 43 7344795
Nico Vromant
Giám đốc chương trình
T ·
+84 43 7344795
Sarah Braeye
Cố vấn Phát triển năng lực
T ·
+84 4 3848 9394
Trần Thị Kim Lý
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 2363923332
Trần Thị Việt Hà
Kế toán
T ·
+84 2363923332
Đặng Phi Lân
Cố vấn Giám sát và Đánh giá
T ·
+84 2363923332
Đặng Tuyết Anh
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 43 848 9394