Cán bộ dự án

Adèle Dachy
Cố vấn Truyền thông
T ·
+84 2363923332
Bùi Thị Diễm Trinh
Cán bộ Hành chính
T ·
+84 2363923332
Filip Lenaerts
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 2363923332
Lê Thị Diệu Phúc
Điều phối viên chương trình
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Phương Anh
Phó Giám đốc
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Quỳnh Châu
Phiên dịch
T ·
+84 2363923332
Nguyễn Thị Châu
Điều phối viên chương trình
T ·
+84 43 8489395
Nguyễn Thị Lan Hương
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 43 8489395
Nguyễn Thúy Hà
Trợ lý hành chính
T ·
+84 43 8489395
Nico Vromant
Giám đốc chương trình
T ·
+84 43 8489395
Sarah Braeye
Cố vấn Phát triển năng lực
T ·
+84 43 8489395
Trần Thị Kim Lý
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 2363923332
Trần Thị Việt Hà
Kế toán
T ·
+84 2363923332
Đặng Phi Lân
Cố vấn Giám sát và Đánh giá
T ·
+84 2363923332
Đặng Tuyết Anh
Cố vấn Giáo dục
T ·
+84 43 8489395