Wie doet wat waar? Onze partners voor 2017-2021

28/06/2017

VVOB smeedt structurele partnerschappen met lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten en thematische organisaties om haar programma’s in de partnerlanden te verrijken met relevante knowhow. Medewerkers van die instanties worden dan uitgenodigd om korte opdrachten uit te voeren in de lokale kantoren. Zo worden niet alleen de Zuidprogramma’s van VVOB versterkt, de structurele partners krijgen ook inzicht in andere manieren van werken en kunnen bepaalde uitdagingen in Vlaanderen benaderen vanuit nieuwe invalshoeken. Win-win.

In het nieuw meerjarenprogramma (2017-2021) werken de volgende partners samen met VVOB rond heel specifieke thema’s.

 

   Arteveldehogeschool werkt in:

 • Cambodja rond mentorschap van lagere schoolstudentleerkrachten met speciale aandacht voor leernoden.
 • Suriname rond mentorschap van startende leerkrachten in het lager beroepsonderwijs.
 • Zambia rond mentorschap en coaching van kleuterleerkrachten.
 • Zuid-Afrika rond mentorschap van lagere schoolkrachten, en rond de ontwikkeling en het gebruik van Open Education Resources over inclusief onderwijs.

   LUCA School of Arts werkt in:

 • Cambodja rond het gebruik van kunst in wiskundelessen in de lagere school.
 • Zambia rond het gebruik van kunst in de kleuterklas.

   University College Leuven Limburg werkt in:

 • Ecuador rond probleemgestuurd onderwijs, professionele leernetwerken, de ontwikkeling van leermateriaal, en het stimuleren van ondernemerschap in het technisch en beroepsonderwijs.
 • Rwanda rond de inductie van startende lagere schoolleerkrachten.

   Hogeschool VIVES werkt in:

 • Cambodja rond STEM in het lager onderwijs.
 • Congo rond actief en participatief lesgeven, ondernemerschap en microprojecten in het landbouwonderwijs.
 • Zuid-Afrika rond diversiteit in het lager onderwijs.

   Karel de Grote-Hogeschool werkt in:

 • Cambodja rond klasmanagement en differentiatie in het lager onderwijs.
 • Vietnam rond het procesgericht kindvolgsysteem in het kleuteronderwijs.

   HoGent werkt in Congo rond actief lesgeven
   en professionele leernetwerken in het
   landbouwonderwijs.

   Odisee hogeschool werkt in Zambia rond spelend
   leren in het kleuteronderwijs, met
   speciale aandacht voor wiskunde.

   HoWest werkt in Zambia rond spelend leren en overgang
   van kleuter- naar lager onderwijs.

   

   RoSa vzw – kenniscentrum gender en feminisme werkt
   in:

 • Suriname rond gender in lagere beroepsscholen.
 • Zambia rond de ontwikkeling van een gendersensitieve pedagogie en leermaterialen in het kleuteronderwijs.

   Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt in:

 • Ecuador rond professionele leernetwerken in het technisch en beroepsonderwijs.
 • Rwanda rond schoolleiderschap en professionele leernetwerken in het lager onderwijs.
 • Suriname rond schoolleiderschap en professionele leernetwerken in het lager beroepsonderwijs.
 • Vietnam rond noodgestuurd professionele ontwikkeling, professionele leernetwerken en diversiteit in het kleuteronderwijs.
 • Zambia rond kindvolg- en monitoringsystemen in het kleuteronderwijs.
 • Zuid-Afrika rond schoolleiderschap en professionele leernetwerken rond inclusief onderwijs in het lager onderwijs.

   CVO Kisp werkt in Suriname rond pedagogical content
   knowledge 
in de lerarenopleiding voor lagere
   beroepsleerkrachten. 

   Steunpunt Diversiteit & Leren van de UGent ondersteunt
   onderzoek in:

 • Cambodja over klasmanagement en differentiatie in het lager onderwijs.
 • Vietnam over competenties van leerkrachten gelinkt aan diversiteit in het kleuteronderwijs.

   EduBron van UAntwerpen werkt in Zuid-Afrika rond
   onderzoek naar de impact van professionele
   leernetwerken.

   De Katholieke Universiteit Leuven werkt in Ecuador rond
   capaciteitsontwikkeling en onderzoeksdesign en
   uitvoering.

   RTC Oost-Vlaanderen werkt in:

 • Ecuador rond de overstap van technisch en beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt.
 • Suriname rond de overstap van technisch en beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt, en rond professionele leernetwerken.

   Humanwise werkt in Ecuador rond talentontwikkeling in      het technisch en beroepsonderwijs.

   Hogeschool Thomas More heeft ook een structureel
   partnerschap met VVOB, maar de precieze inhoud
   daarvan moet nog bepaald worden.