Stages bij VVOB

Stages bij VVOB

Buitenlandse stages zijn de voorbije jaren heel populair geworden. En terecht, studenten kunnen de beleving van een andere cultuur combineren met een eerste werkervaring.

VVOB, actor in internationale samenwerking, speelt graag in op deze internationalisering van het onderwijs. We zijn overtuigd van het belang om een structuur en degelijke begeleiding aan te bieden aan studenten die hun stage willen doen in ‘het Zuiden’ en een eerste professionele ervaring op te doen in de sector van de ontwikkelingssamenwerking.

Traject VVOB-stage

Vooraf

Stage

  • Minimum drie maanden in 2018

Nadien

  • Schriftelijk verslagje, evaluatie en nabespreking
  • Activiteit met het oog op draagvlakverbreding

Waarom?

Meerwaarde

Door de korte duur van de stage, de minimale professionele ervaring van de student en de heel specifieke context is de rechtstreekse meerwaarde voor het Zuiden vaak beperkt. Toch willen we dat de stage voor iedereen een meerwaarde betekent. Door de stageopdracht zoveel mogelijk te laten aansluiten op een specifieke nood in onze programma’s of een vraag van de lokale partners, proberen we de inzet van stagiairs maximaal te laten renderen.

Studenten op hun beurt geven aan dat de buitenlandse stage een grote meerwaarde betekent op persoonlijk en professioneel vlak. Door interactie met een andere cultuur kan het onderlinge begrip worden bevorderd en werken we aan een correctere beeldvorming. Studenten hebben na hun stage meer oog voor gelijke onderwijskansen, wat de klaspraktijk van deze toekomstige leerkrachten ten goede komt na terugkeer in Vlaanderen.

Sensibilisering

Door deze jonge mensen naar het Zuiden uit te sturen kunnen we ook onrechtstreeks bijdragen tot de sensibilisering van het Vlaamse publiek voor ontwikkelingssamenwerking. We verwachten dan ook dat de student na de stage daartoe een steentje bijdraagt via een draagvlakverbredende activiteit.

Brugfunctie

Tegelijk willen we met ons stageaanbod de hogescholen ondersteunen bij de internationalisering van hun onderwijsaanbod. Dit behoort tot de brugfunctie die we wensen op te nemen binnen de onderwijssector.

Voor wie?

Hogeschool- en universiteitsstudenten

Alle studenten van de Vlaamse onderwijsinstellingen kunnen kandideren voor de stageplaatsen van VVOB. Voor universiteitstudenten bestaat reeds een ruimer aanbod aan stages. Daarom probeert VVOB bijzondere aandacht te geven aan hogeschoolstudenten. Het gevraagde profiel kan sterk verschillen naargelang de stageplaats: lerarenopleiding, toegepaste psychologie, logopedie,… maar ook voor ondersteunende functies zoeken we regelmatig stagiairs uit communicatiemanagement, IT, grafische vormgeving, enzovoort.

Sommige stageplaatsen vragen echter een specifiek universitair profiel. Meestal betreft het hier studenten pedagogie, onderwijskunde of andere sociale wetenschappen. Dit wordt duidelijk aangegeven.

Hoewel de formulering van de stageopdracht soms complex kan lijken, houden onze medewerkers er steeds rekening mee dat de studenten nog geen of weinig werkervaring hebben. Engagement, een open houding en een portie zelfstandigheid zijn voor ons de belangrijkste vaardigheden van een goede stagiair(e).

Nog niet voor vrijwilligers (buiten het kader van een opleiding)

De invalshoek voor het stageprogramma is de brugfunctie tussen Noord en Zuid die VVOB wil vervullen voor de onderwijssector. VVOB wil onderwijsinstellingen de mogelijkheid bieden internationale samenwerking en aandacht voor het Zuiden te integreren in hun opleiding. Buitenlandse stages voor de studenten zijn daar een essentieel onderdeel van. Daarom staat het stageprogramma niet open voor vrijwilligerswerk buiten het kader van een opleiding.

Onze partners

Hogescholen en universiteiten

Elk jaar begin maart publiceert VVOB een open stageaanbod op haar website. Dit wordt gecommuniceerd naar de ICOS (Instellingscoördinator Ontwikkelingssamenwerking) van elke hogeschool, naar de ons bekende institutionele coördinatoren internationalisering en andere ankerfiguren op hogescholen, en naar onze contactpersonen op de universiteiten. Studenten van alle onderwijsinstellingen kunnen zich kandidaat stellen voor deze stageplaatsen. Medewerkers van Vlaamse onderwijsinstellingen kunnen VVOB contacteren om op de hoogte te worden gehouden van het stageaanbod.

Structurele samenwerking

VVOB wil ook structurele internationale samenwerking tussen Vlaamse hogescholen en instellingen in het Zuiden stimuleren en ondersteunen. In het kader van zo’n partnerschap kunnen er stageplaatsen worden voorbehouden voor bepaalde Vlaamse onderwijsinstellingen. Deze stageplaatsen worden niet gepubliceerd op onze website bij het open aanbod.

Dit biedt o.a. voordelen van continuïteit, grotere zekerheid en informatiedoorstroming voor de student, duurzamere contacten en een kleinere afhankelijkheid van VVOB. Voorwaarde hierbij is een engagement van de hogeschool om die plaatsen ook effectief elk jaar te proberen in te vullen en om verdergaande vormen van samenwerking met de instelling in het Zuiden minstens te onderzoeken.

Stageplaatsen in de VVOB-programma’s zelf zullen alleen ‘voorbehouden’ worden voor onderwijsinstellingen wanneer de stageplaats ook duidelijk ingebed zit in een structurele samenwerking tussen VVOB en de onderwijsinstelling. We geloven sterk in dergelijke partnerschappen omdat ze een meerwaarde kunnen betekenen voor zowel het Zuiden, VVOB, als voor de Vlaamse onderwijsinstelling.