Infomomenten

Infodag en toewijzing

De stageplaatsen voor 2018 staan vanaf midden maart 2017 online. Vanaf dan kan je hiervoor je kandidatuur insturen. Eind mei, juni, september en oktober 2017 vinden de info- en toewijzingsdagen plaats. Ook daarna zijn er nog gesprekken mogelijk voor late beslissers. Houd er wel rekening mee dat na elke toewijzingsdag er een heel aantal plaatsen zullen ingenomen worden die dan niet langer beschikbaar zijn. Masterstudenten (pedagogie en aanverwanten) gaan vaak later op zoek naar stageplaatsen. Stages voor die studenten zijn dan ook minder snel ingenomen en blijven langer online staan.

Inhoud

 • Algemene informatie over VVOB en de buitenlandse stages
 • Individuele motivatiegesprekken

Tijdens dit motivatiegesprek kijken we of het profiel en de persoonlijkheid van de kandidaat voldoende aansluit bij de stageopdracht en of de student de opdracht correct interpreteert. Tegelijk kan een selectie gebeuren indien meerdere studenten kandideren voor dezelfde stageplaats.

Na het motivatiegesprek kan je naar huis. Afhankelijk van het aantal studenten loopt dit uit tot +/- 13u à 14u.

Enkele dagen na het motivatiegesprek wordt de student en de ICOS van de hogeschool op de hoogte gebracht of de stageplaats al dan niet wordt toegewezen aan de student.

TIP 1: Soms zijn er te veel kandidaten voor dezelfde stageplaatsen. Dat is vaak het geval bij de Surinaamse stageplaatsen. Het is daarom aan te bevelen vooraf al even te kijken of er geen andere stageplaatsen zijn die jou ook kunnen boeien, zodat je eventueel een tweede keuze achter de hand hebt.

TIP 2: Afhankelijk van het aantal kandidaten is het mogelijk dat je een tijdje moet wachten tot je aan de beurt bent voor het motivatiegesprek. Eventueel kan je een boek of cursus meenemen om je in afwachting wat bezig te houden.

Contract

Nadat de student(e) een bevestigende mail kreeg over de toewijzing van de stage krijgt hij/zij van VVOB de vertrekkersgids opgestuurd met extra info over de stage en het stagecontract. Dit contract dient hij/zij zo snel mogelijk ondertekend terug te sturen naar VVOB. Vanaf dan is de stage definitief toegewezen onder voorbehoud dat de eventueel opgelegde voorwaarden worden nageleefd. Wil de student(e)echter eerst nog wat meer informatie vooraleer zich te engageren, dan is hij/zij zeker welkom op het kantoor voor een individueel gesprek met de stageverantwoordelijke en/of de program officer van dat welbepaalde land.

In de vertrekkersgids staan ook de contactgegevens van je stagebegeleider. Voor alle verdere concrete vragen kan je vanaf dan bij hem/haar terecht.

Vorming

Een van de voorwaarden om op stage te mogen vertrekken is het volgen van een vorming. Deze vorming duurt twee dagen en vindt plaats eind november - begin december, met overnachting.

 

Engagement

Hieronder vind je de belangrijkste engagementen van VVOB vzw en de stagiair en welk gevolg dit heeft in de praktijk. Tussen de stagiair, VVOB vzw en de hogeschool zal een beknopt stagecontract worden opgesteld die deze engagementen bekrachtigen.

VVOB vzw

De bijdrage van VVOB zit in de goede begeleiding van de student vóór, tijdens en ná de stage.

Stagiair(e)

Van de studenten die bij VVOB een stage doen, verwachten wij een engagement op drie fronten. Zo betekent de stage een drieledige verrijking:

 • Voor het Zuiden:
  Een gedrevenheid om de eigen ervaringen en competenties in te zetten ten voordele van het programma en zo de stageopdracht tot een goed einde te brengen.
   
 • Voor zichzelf:
  Een open houding naar de ander en de andere cultuur zodat de stage vooral een persoonlijke verrijking wordt.
   
 • Voor het thuisfront:
  Van de student wordt verwacht dat hij in Vlaanderen iets doet met zijn/haar buitenlandervaring. De student is vrij zelf een voorstel te doen m.b.t. deze ‘draagvlakverbredende activiteit’ (artikel voor tijdschrift, boekje, fotoreportage, blog, infoavond, enz...). De student dient ook bereid te zijn te helpen bij het informeren van de volgende lichting stagiairs, en kan gevraagd worden hier een peter- of meterschap op te nemen.

Praktisch

Voorbereiding

Vóór de stage proberen we zo goed mogelijk informatie te verstrekken over de stage, het programma, het land,… Naast een algemeen informatiemoment is ook steeds een verplicht vormingsweekend voorzien.

De praktische zaken (verzekering, regeling vluchten, vaccinaties, enz.) regelt de student. VVOB geeft hieromtrent wel de nodige informatie.

VVOB vzw voorziet voorlopig nog geen financiële tussenkomst voor de vlucht, het visum, het logement, e.d. Kosten die je tijdens de werkuren maakt in het kader van de opdracht, zijn natuurlijk wel ten laste van de organisatie.

Begeleiding ter plekke

Tijdens de stage staan onze medewerkers in het Zuiden paraat voor een gedegen begeleiding. Via onze lokale medewerkers en onze partnerorganisaties is het contact met de lokale cultuur verzekerd. Tegelijk zijn ook onze Vlaamse coöperanten aanwezig. Zij zijn vertrouwd met zowel de Vlaamse als de lokale context. Ze kunnen de student makkelijker wegwijs maken en kunnen potentiële conflicten of problemen ontmijnen.

Na je stage

 • Na de stage volgt altijd een evaluatiegesprek ter plaatse en wordt door de student een evaluatieformulier ingevuld. Dit wordt desgewenst nog aangevuld met een slotgesprek op het hoofdkantoor, om op die manier terugkoppeling te krijgen over de ervaring van de studenten. Ook het verwerken en het kaderen van het intercultureel leerproces van de student komt hierin aan bod.
 • Eenmaal terug in België, vragen we van de stagiar om hun ervaring te delen met het thuisfront via een draagvlakverbredende activiteit.