U bent hier

Onze focus: doelstellingen, subsectoren en onderwijscomponenten

We leggen de klemtoon op drie subsectoren van het onderwijs: kleuteronderwijs (en de overgang naar het lager onderwijs), lager onderwijs en secundair technisch en beroepsonderwijs. Binnen deze subsectoren werken we voornamelijk rond drie onderwijscomponenten: professionele ontwikkeling van leerkrachten, schoolleiderschap en strategische ondersteuning.

Doelstellingen en subsectoren

Kleuteronderwijs (en de overgang naar het lager onderwijs)

  • Doelstelling:
    

De leerkrachten en schoolleiders in het kleuteronderwijs (en de overgang naar het lager onderwijs) geven alle leerlingen gelijke kansen zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien tijdens hun verdere studieloopbaan.

  • VVOB-programma's:
    

Vietnam | Zambia | Zimbabwe

Lager onderwijs

  • Doelstelling:
    

De leerkrachten en schoolleiders in het lager onderwijs gebruiken gepaste onderwijs-, monitoring- en opvolgingsstrategieën om de taal-, reken- en levensvaardigheden van alle leerlingen te verbeteren.

  • VVOB-programma's:
    

Cambodja | Rwanda | Zuid-Afrika

Secundair technisch en beroepsonderwijs

  • Doelstelling:
    

Leerkrachten en schoolleiders in het secundair technisch en beroepsonderwijs bereiden alle leerlingen voor op de noden van de samenleving en de wereld van waardig werk.

  • VVOB-programma's:
    

DR Congo | Ecuador | Suriname

Onderwijscomponenten

Om onze onderwijsdoelstellingen te realiseren versterken we de capaciteiten van lokale onderwijsinstanties rond drie onderwijscomponenten:

    

Professionele ontwikkeling van leerkrachten

De leerkracht is het meest doorslaggevend voor de verbetering van leerresultaten van kinderen. Een focus op de professionele ontwikkeling van leerkrachten is dan ook een evidente keuze. De eerste focus is op capaciteitsversterking van organisaties en instellingen die zich richten op de verbetering van pedagogische en didactische competenties van leerkrachten en op het verzekeren van hun toegang tot kwaliteitsvol leermateriaal en actieve pedagogische en didactische werkvormen. Daarom zetten we in op de initiële lerarenopleiding, maar ook op de professionele ontwikkeling van leerkrachten tijdens hun verdere actieve loopbaan.

De contextanalyse binnen en met onze partnerlanden bepaalt op welke aspecten van professionele ontwikkeling van leerkrachten we inzetten.

    

Schoolleiderschap

De professionele ontwikkeling van leerkrachten vraagt om een effectief schoolleiderschap. Daarom zal VVOB ook inzetten op dit schoolleiderschap. Schoolleiders die de kwaliteit van hun leerkrachten ondersteunen, evalueren en ontwikkelen, hebben een hoge impact op de leerresultaten van kinderen. Vanuit een equity-perspectief zijn effectieve schoolleiders belangrijk met het oog op de verbetering van scholen met aanzienlijke groepen van kwetsbare jongeren.

Cambodja   

Strategische ondersteuning

Het versterken van een beleidsomgeving voor professionalisering van leerkrachten en schoolleiders is eveneens belangrijk. Het gaat hierbij voornamelijk over het samenbrengen van verschillende onderwijsactoren die actief zijn binnen de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.

Overzicht

Huidige expertise en klemtonen