Stages bij VVOB

Stages bij VVOB

Buitenlandse stages zijn de voorbije jaren heel populair geworden. En terecht, studenten kunnen de beleving van een andere cultuur combineren met een eerste werkervaring.

VVOB, actor in internationale samenwerking, speelt graag in op deze internationalisering van het onderwijs. We wensen een structuur en een degelijke begeleiding aan te bieden aan studenten die in het ‘Zuiden’ hun stage willen doen.

Traject VVOB-stage

Vooraf

Stage

  • Minimum drie maanden in 2016

Nadien

 

Achtergrond

Waarom?

Meerwaarde

Door de korte duur van de stage, de minimale professionele ervaring van de student en de heel specifieke context is de rechtstreekse meerwaarde voor het Zuiden of voor VVOB vaak beperkt. Toch zijn we overtuigd van het belang van jongeren de kans te geven een eerste professionele ervaring op te doen in de sector van de ontwikkelingssamenwerking. Door gedeelde ervaringen, contacten en interacties kan men het onderlinge begrip tussen de verschillende volkeren bevorderen en kan men werken aan een correctere beeldvorming. Op die manier is een buitenlandse stage voor de student een heel grote verrijking.

Niettemin hopen we toch dat de stage voor iedereen een meerwaarde betekent. Door de stageopdracht zoveel mogelijk te laten aansluiten op een specifieke behoefte in het programma of bij onze partners hopen we dat de inzet van de stagiair(e) ook maximaal rendeert.

Sensibilisering

Door deze jonge mensen naar het Zuiden uit te sturen kunnen we ook onrechtstreeks bijdragen tot de sensibilisering van Vlamingen voor ontwikkelingssamenwerking. We verwachten dan ook dat de student na de stage daartoe zijn/haar steentje zal bijdragen via een draagvlakverbredende activiteit.

Brugfunctie

Tegelijk willen we met ons stageaanbod de hogescholen ondersteunen bij de internationalisering van hun onderwijsaanbod. Dit behoort tot de brugfunctie die we wensen op te nemen binnen de onderwijssector.

Voor wie?

Hogeschoolstudenten

Alle studenten van de Vlaamse hogescholen kunnen kandideren voor de stageplaatsen van VVOB vzw. Het gevraagde profiel kan sterk verschillen naargelang de stageplaats (lerarenopleiding, ICT, communicatie,…). In bijna alle stageopdrachten is de component 'vorming' essentieel. Hoewel de formulering van de stageopdracht soms wat complex kan lijken, houden onze medewerkers er steeds rekening mee dat de studenten nog geen of weinig werkervaring hebben. Engagement, een open houding en een portie zelfstandigheid zijn voor ons de belangrijkste vaardigheden van een goede stagiair(e).

Universiteitstudenten

Voor universiteitstudenten bestaat reeds een ruimer aanbod aan stages. Daarom probeert VVOB bijzondere aandacht te geven aan hogeschoolstudenten. Sommige stageplaatsen vragen echter een specifiek universitair profiel. Meestal betreft het hier studenten pedagogie of onderwijskunde. Indien dit het geval is, staat dit duidelijk aangegeven in het overzicht van de stages.

Nog niet voor vrijwilligers (buiten het kader van een opleiding)

De invalshoek voor het stageprogramma is de brugfunctie tussen Noord en Zuid die VVOB wil vervullen voor de onderwijssector. VVOB wil onderwijsinstellingen de mogelijkheid bieden internationale samenwerking en aandacht voor het Zuiden te integreren in hun opleiding. Buitenlandse stages voor de studenten zijn daar een essentieel onderdeel van. De stages zijn in eerste instantie een meerwaarde voor de student, en de meerwaarde voor het Zuiden is meestal beperkt. Dit brengt met zich mee dat het stageprogramma nog niet openstaat voor vrijwilligerswerk buiten het kader van een opleiding.

Onze partners

VLHORA

VVOB vzw heeft een overeenkomst met VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad - zie www.vlhora.be) om elk jaar stageplaatsen in de programma's in het buitenland ter beschikking te stellen aan hogeschoolstudenten. VLHORA staat mee in voor de verspreiding van de informatie over deze stageplaatsen naar de hogescholen en helpt mee bij de selectie van de studenten.

In iedere hogeschool is een ICOS (Instellingscoördinator Ontwikkelingssamenwerking) aangesteld. Deze is voor VVOB vzw en VLHORA de contactpersoon m.b.t. de buitenlandse stages.

Hogescholen

Structurele internationale samenwerking tussen Vlaamse hogescholen en instellingen in het Zuiden wenst VVOB vzw te stimuleren en te ondersteunen. Met het oog op zulk partnerschap kan het een troef zijn stageplaatsen bij een bepaalde instelling steevast toe te wijzen aan dezelfde hogeschool (“voorbehouden van stageplaatsen”).

Dit biedt o.a. voordelen van continuïteit, grotere zekerheid en informatiedoorstroming voor de student, duurzamere contacten en een kleinere afhankelijkheid van VVOB vzw. Voorwaarde hierbij is een engagement van de hogeschool om die plaatsen ook effectief elk jaar te proberen in te vullen en om verdergaande vormen van samenwerking met de instelling in het Zuiden minstens te onderzoeken.

Stageplaatsen rechtstreeks in de VVOB-programma’s zullen alleen ‘voorbehouden’ worden voor hogescholen wanneer de stageplaats ook duidelijk ingebed zit in een structurele samenwerking tussen VVOB vzw en de hogeschool. We geloven sterk in dergelijke partnerschappen omdat ze een meerwaarde kunnen betekenen voor zowel het Zuiden, VVOB, als de Vlaamse hogeschool.